rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opravy spár asfaltových vozovek

Vznik spár a trhlin je spolu s vyjížděním kolejí nejčastějším problémem, který silničáři řeší v souvislosti s údržbou a opravami asfaltových vozovek. Kromě zálivkových hmot na bázi polymery modifikovaného asfaltu lze dosáhnout prodloužení životnosti vozovky opravou za pomocí vyztužení geomřížemi nebo kompozity.

Tyto materiály snižují tahová napětí v asfaltovém krytu, čímž zvyšují jeho odolnost proti vzniku teplotních i odražených trhlin. Nezbytnou podmínkou jejich instalace je odfrézování a položení nové obrusné vrstvy za použití spojovacího postřiku tvořeného kationaktivní emulzí.

Vyztužení asfaltu přináší:

  • zvýšení životnosti asfaltového krytu
  • prodloužení intervalu oprav
  • snížení nákladů na údržbu vozovky

Vlastnosti výztuh do asfaltů

Výrobky pro vyztužování asfaltových vrstev vozovek se vyrábějí z několika druhů surovin, které předurčují jejich chování v konstrukci a tedy významně ovlivňují i vhodnost jejich použití. Nejběžnějšími surovinami jsou ocel, sklo, polyester a polypropylen.

Výrobky z těchto surovin se liší zejména svými mechanickými vlastnostmi, z nichž pro vyztužování vozovek je nejdůležitější schopnost přenést co nejvyšší zatížení při co nejnižší deformaci a co nejnižší ceně. Grafické srovnání je uvedeno v následujícím schématu.

Vztah pevnosti a protažení u surovin pro vyztužování asfaltů

Druhy trhlin v asfaltových vozovkách

Trhliny v asfaltových vozovkách se mohou dělit podle různých kritérií (široké, úzké, hluboké, šikmé, kolmé, rozvětvené atd). Pro volbu vhodného způsobu ochrany před jejich šířením pomocí vložení výztuhy je ale podstatné místo vzniku a směr šíření trhliny. Z tohoto důvodu rozlišujeme trhliny na

  • trhliny teplotní (mrazové)
  • trhliny odražené (reflexní)
  • trhliny na pracovních spárách

Redukce teplotních trhlin


Jak je z označení patrné, teplotní trhliny vznikají v asfaltovém krytu vlivem působení teploty na asfaltové souvrství. Rozdílné teploty v letním a zimním období způsobují změny hodnot tahových napětí. V letním období, kdy asfaltové souvrství dosahuje vyšších teplot, jsou tahová napětí nižší než v období zimním. Vlastní napětí navíc ovlivňuje i změna poddajnosti asfaltového pojiva.


Dalším faktorem ovlivňujícím vznik teplotních trhlin je rozdílná teplota na horním a spodním povrchu asfaltového souvrství. Zatímco spodní povrch si udržuje relativně stálou teplotu odpovídající roční době, horní povrch svoji teplotu mění v závislosti na okamžitém kolísání teploty vzduchu a intenzitě slunečního záření.


Z tohoto důvodu většinou teplotní trhliny vznikají na horním povrchu asfaltové vrstvy a postupně se rozšiřují směrem dolů. Vyztužování, které vznik těchto trhlin omezuje, se pak logicky provádí co nejblíže povrchu, nejčastěji pod obrusnou vrstvou.

Schéma mrazové trhliny a její eliminace výztuhou

Redukce odražených trhlin


Odražené trhliny (nazývané také reflexní) v asfaltovém krytu vznikají jako reakce na nehomogenní podklad. Nejčastěji se objevují na podkladech tvořených starou betonovou nebo panelovou vozovkou, dále na cementových stabilizacích nebo v místech podpovrchových objektů.

Příčinou vzniku odražené trhliny je nejčastěji teplotní chování nehomogenního podkladu a přenos koncentrovaných napětí do asfaltového betonu v místě nehomogenity.

Odražené trhliny z tohoto důvodu vznikají při spodním povrchu asfaltové vrstvy a postupně se rozšiřují směrem k povrchu vozovky. Vyztužování, které vznik těchto trhlin omezuje, se provádí v co nejnižší poloze, většinou pod ložnou vrstvou.

Schéma reflexní trhliny a její eliminace výztuhou

Odstranění trhlin na pracovních spárách


Dalším typem trhlin jsou trhliny vznikající v asfaltovém krytu při jeho rozšiřování jako důsledek nestejných vlastností starého a nového asfaltového betonu.

Zde trhlina vzniká v závislosti na konstrukčním řešení napojení a místo jejího vzniku a směr rozšiřování nelze spolehlivě predikovat. Vyztužování se tedy lokálně provádí ve více sparách mezi jednotlivými vrstvami.

Schéma trhliny na pracovní spáře a její eliminace výztuhou

Druhy výztuh asfaltových vozovek

Prostá mřížka nebo mřížka s lepidlemMřížka do asfaltu
Kompozit s instalační geotextilií (<130g/m2)Tencate PGM-E
SAMI kompozit s instalační geotextilií (>130g/m2)

Tensar Glasstex
Tencate PGM-G
Tensar AR-G

UKÁZKY ŘEŠENÍ OPRAVY SPÁR ASFALTOVÝCH VOZOVEK

Obrázek celoplošné ochrany před trhlinami v Brně
Celoplošná ochrana před trhlinami v Brně
Obrázek lokálního vyztužení asfaltového krytu v Praze
Lokální vyztužení asfaltového krytu v Praze

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci