rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Založení násypu

Pokud má být návrh řešení založení silničního nebo železničního násypu spolehlivé, rychlé a levné, jde o poměrně komplikovanou záležitost. Z pohledu projektanta je často jediným spolehlivým řešením výměna nekvalitních zemin za vhodný zásypový materiál. Toto řešení je však velmi náročné především na rychlost výstavby a celkový objem zemních prací, s nimiž souvisí i zatížení příjezdových komunikací a exhalace.

Cena takového řešení je také zpravidla vysoká a pro mnoho investorů ekonomicky nepřijatelná. Ani jiné konvenční technologie speciálního zakládání staveb většinou nejsou akceptovány. Postupem času proto tradiční přístupy k navrhování nahradila řešení za pomoci geosyntetik.

Zeminová deska

Pojmem zeminová deska se nazývá konstrukce složená z jedné nebo více vrstev výztužných geosyntetik – nejčastěji geomříží nebo geotextilií – a dobře zrněné štěrkové vrstvy. Vzájemným spolupůsobením mezi geomřížemi a zrny zásypu fungujícím na bázi zazubení zrn zásypu do otvorů geomříže vzniká roznášecí polštář, který tvoří sanační kvazihomogenní zeminovou desku.

Zeminová deska se používá na problematických podložích, kdy svými mechanickými vlastnostmi zrovnoměrňuje sedání násypu, přičemž ale neredukuje jeho absolutní velikost. Protože dobře zrněný zásyp tvořící zeminovou desku má obvykle výbornou propustnost, slouží zeminová deska zároveň jako plošný drén, který zajišťuje odvodnění prostoru pod násypem a zlepšuje tak vlastnosti původní základové půdy. Pro dlouhodobé zajištění hydraulických vlastností se zeminová deska v případě použití výztužných geomříží obaluje po svém obvodu separační a filtrační geotextilií.

Zeminová deska

Trojrozměrná zeminová deska Stratum

Pro velmi měkká podloží nelze prostou zeminovou desku použít. V případech nepříliš hlubokých měkkých zemin je možné volit robustnější řešení z trojrozměrně vyztužené základové konstrukce, složené z výztužných geomříží orientovaných do několika rovin – trojrozměrné zeminové desky. Geomříže po svém vzájemném spojení vytvářejí systém buněk, který po vyplnění dobře zrněným štěrkem dá vzniknout polotuhé zeminové desce s unikátními vlastnostmi. Chování trojrozměrné zeminové desky umožňuje založení násypu na velmi neúnosných podložích bez rizika jeho porušení během konsolidace.

Geobuňková struktura

Trojrozměrná zeminová deska zajišťuje téměř rovnoměrné sedání násypu, a díky tvaru poklesové kotliny redukuje i jeho absolutní velikost. Princip návrhu trojrozměrné zeminové desky vychází z analogie mezi chováním zemin a stlačováním kovů mezi dvěma tuhými deskami. V mělkém měkkém podloží se vlivem rostoucího zatížení vznikajícího sypáním násypu pohybuje pole napětí způsobující plastikaci podloží směrem ke středu zeminové desky a úkolem výpočtu je stanovit dimenzi zeminové desky takovým způsobem, aby nedošlo ke spojení zplastizovaných oblastí.

Smykové plochy

Roznášecí platforma

Tato základová konstrukce, která kombinuje zeminovou desku a hlubinné základy (piloty), se často označuje LTP (z anglického termínu Load Transfer Platform). Používá se na velmi neúnosných až bažinatých půdách s dostupnou hloubkou únosného podkladu tehdy, jeli požadováno zajištění minimálního (nulového) sedání.

Roznášecí platforma (LTP)

Při tomto způsobu založení silničního nebo železničního násypu je nutné samostatně dimenzovat piloty na přenesení celé tíhy násypového tělesa. Vlastní zeminová deska se navrhuje tak, aby byla schopna zajistit přenos zatížení násypu do pilot. Návrhový postup zeminové desky je založen na výpočtu řetězovky, v případě použití geomříží doplněný o klenbový účinek vznikající zazubením.

Návrh zeminové desky pro roznášecí platformu LTP obsahuje i posouzení creepového chování použitých geosyntetik.

UKÁZKY ŘEŠENÍ ZALOŽENÍ NÁSYPU

Obrázek násypu s použitím geobuňkové struktury
Násyp s použitím geobuňkové struktury
Obrázek sendvičového násypu v Lánech
Sendvičový násyp v Lánech
Obrázek havárie železničního násypu u Holubic
Havárie železničního násypu u Holubic

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci