rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Co je nového v TP 97? [4dílný webinář]

27.1. - 17.2.2022. Předpis TP 97 – Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací, platný od roku 2008, již začal za současnými trendy citelně zaostávat. V roce 2021 proběhla jeho revize a nová verze platí od listopadu 2021.

Vyvolali jsme proto směrem ke státní správě iniciativu k revizi předpisu TP 97, která na přelomu let 2020 a 2021 zdárně proběhla a kterou bychom Vám tímto rádi představili. Revidovaný předpis nabyl účinnosti dne 15. 11. 2021. Primárním cílem webináře je představit Vám, posluchačům, zejména pozadí vzniku předpisu a celkové konceptuální pojetí, samozřejmě i se stručnou obsahovou rešerší. Důraz je přitom kladen na srovnání s předchozí verzí, se kterou odborná veřejnost dosud pracovala.

Webinář je rozdělen do čtyř samostatných částí trvajících vždy 2,5 hod. (od 10:00 do 12:30), kterými budou provázet členové zpracovatelského týmu věnující se dané problematice. Webinář bude vysílán na platformě ZOOM (k dispozici zdarma). Odkaz na webinář bude zaslán e-mailem přihlášeným účastníkům.

Termíny a doba trvání:

 • 27. 1. 2022 (10:00 - 12:30) – funkce oddělování, filtrace, izolace a ochrana
 • 03. 2. 2022 (10:00 - 12:30) – funkce vyztužování (1. část), stabilizace a ochrana proti erozi povrchu
 • 10. 2. 2022 (10:00 - 12:30) – funkce vyztužování (2. část) a odvodňování
 • 17. 2. 2022 (10:00 - 12:30) – vhodné aplikace, požadavky na kvalitu a technologické požadavky

   

------------------------------------------------------

Organizační informace:

Pořadatel:
GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 25514971

ČKAIT:
Seminář je přihlášen do projektu celoživotního vzdělávání autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT.

Účastnický poplatek:

500,- Kč bez DPH/osobu. Zálohová faktura za účastnickýpoplatek se splatností 14 dní bude zaslána přihlášeným účastníkům. Vyúčtovací daňový doklad bude zaslán v zákonné lhůtě. Veškeré doklady budou zasílány výhradně v elektronické podobě na e-mailovou adresu účastníka, popř. kontaktní osoby uvedené v přihlášce.

Storno:
Při neúčasti se vložné nevrací! Za přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka (jeho jméno oznamte na e-mailovou adresu geomatgeomat.cz).

Přihlášky:
a) online (webový formulář)
b) písemně (přihláška ke stažení)

Kontaktní spojení:
Pro dotazy využijte e-mail geomatgeomat.cz nebo telefon 548 218 048.


Odpovědi na dotazy

Dotaz (komentář):
Tolerance v PoV nemůžou být u všech parametrů v podobě +/-. Některé parametry vyžadují +, některé -, některé +/-

Odpověď:
Ano je tomu tak, patrně nebylo na webináři dostatečně zdůrazněno. Tolerance včetně znaménka jsou určeny a požadovány v závislosti na dané vlastnosti a jsou určeny statistickým vyhodnocením provedených zkoušek. Například:    

 • tahová pevnost uváděná v doprovodných dokumentech dosahuje tolerance vždy pouze záporné (–)
 • tažnost tolerance kladné i záporné (+/-)
 • odolnost proti dynamickému protržení pouze tolerance (+)

Obecně tedy závisí na dané vlastnosti. Pro návrh a správné určení hodnoty do projektu nebo v rámci kontroly kvality výrobku je nutné sledovat daný požadavek; zda se jedná o hodnotu maximální, minimální případně interval a takto nakládat i s danými tolerancemi. Požadavky hodnot v předpisu tolerance uváděné v doprovodných dokumentech respektují.  Požadavky předpisu na hodnoty minimální/maximální nebo interval odpovídají technické logice s ohledem na spolehlivost a bezpečnost návrhu.


Dotaz:
Prosím o vysvětlení slajdu „Mezní stav použitelnosti – graf pro strmější svahy než 62% s deformací 2%“

Odpověď:
Jedná o grafickou reprodukci původního TP 97:2008, kde jsou deformace líce vyztužené zemní konstrukce vyjádřené prostřednictvím osového přetvoření geosyntetické výztuže. Níže uvádíme jak snímek z prezentace, tak výstřižek z původního TP (strana 58 dokumentu).

Proč se jedná právě o tyto hodnoty a z čeho plynou, nedokážeme určit (nejsme zpracovateli původního TP), obecně ale těchto hodnot není na standardní vyztužené zemní konstrukci dosaženo, a to kolikrát ani řádově – ve smyslu osového přetvoření výztuže.

V konstrukci jsou tahové síly do geosyntetických výztuží vnášeny smykem, po délce zcela nerovnoměrně a celkové osové přetvoření je dané integrací distribučního obrazce (při mezním stavu použitelnosti, tj. výztuž se neporuší). To je odlišné namáhání oproti referenční tahové zkoušce dle ČSN EN ISO 10319, při které vnesená tahová síla působí konstantně na celé délce vzorku (až do porušení).

Pro představu zmiňujeme vyztuženou zemní konstrukci celkové výšky 15 m, vystavěnou v roce 2006 poblíž Prahy, u které probíhal monitoring celkového osového přetvoření geosyntetických výztuží. Během prvního ca půl roku (výstavba) nastalo protažení od 4 do 15 mm, pro hloubky výztuží 2 až 15 m od koruny konstrukce. Při daných délkách výztuží bylo celkové osové přetvoření v rozmezí 0,07 až 0,17 % s tím, že během dalších 4 let monitoringu (po výstavbě) se creepové přetvoření prakticky neprojevilo.

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci