rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Speciální geotechnické konstrukce 2019 - Zásady návrhu protierozní ochrany zemních svahů a zajištění skalních svahů

05.02.2019, Praha / 06.02.2019, Brno / 14.02.2019, Ostrava --- protierozní funkce v zemních konstrukcích | návrh a řešení stability skalních svahů | návrhové metodiky a postupy při posuzování mezních stavů | normy a předpisy ...

Protierozní funkce v zemních konstrukcích. Současné normy a předpisy zohledňující návrh tohoto typu konstrukcí. Princip návrhu a posouzení povrchové ochrany zemních a skalních svahů (návrhové postupy, návrh a princip kotvících prvků, návrhový software, vstupní a výstupní údaje výpočtů, specifikace jednotlivých prvků v projektové dokumentaci).

Seminář je zaměřen na projektanty a geotechniky

5. února 2019 - Praha, Konferenční centrum City, 10-13 hod.
6. února 2019 - Brno, Hotel Avanti, 10-13 hod.
14. února 2019 - Ostrava, Clarion Congress Hotel Ostrava, 10-13 hod.

  

Program semináře:

Zásady navrhování protierozní ochrany na zemních svazích

 • Způsoby zajištění povrchové (protierozní) ochrany zemních svahů
 • Protierozní funkce geosyntetik v zemních konstrukcích
 • Princip návrhu syntetických / přírodních / kombinovaných prvků zajišťujících trvalou / dočasnou ochranu zemních svahů (zářezy, násypy)
 • Vstupní údaje pro návrh a posouzení konstrukce
 • Dělení konstrukcí z hlediska způsobu ochrany zemního svahu a inženýrského přístupu k návrhu
 • Současné normy a předpisy
 • Specifikace funkčního řešení v projektové dokumentaci

Zásady návrhu a posouzení zajištění skalních svahů

 • Návrhové postupy při navrhování a provádění povrchového nebo hloubkového zajištění skalních svahů
 • Možnosti řešení vhodného zajištění skalního svahu z pohledu bezpečnosti, spolehlivosti, trvanlivosti a ekonomiky stavby, aktivní a pasivní sanační postupy
 • Zásady návrhu prvků a komplexních řešení zajišťujících trvalou / dočasnou ochranu skalních (zářezových) svahů
 • Komplexní řešení zajištění skalních svahů (zajištění celkové i lokální stability) - konstrukční prvky, princip fungování
 • Vstupní údaje pro návrh a posouzení: geologie, geometrie, potřebná nosná kapacita
 • Návrh globální stability skalního svahu: dimenze kotev a zásady jejich rozmístění v ploše svahu
 • Návrh povrchového zajištění skalního svahu: dimenze prvků (ocelové sítě, ztužující lana)

------------------------------------------------------

Organizační informace:

Pořadatel:
GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 25514971

ČKAIT:
Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Vložné:
620,- Kč bez DPH. Účastníci, kteří navštívili některý ze seminářů pořádaných společností GEOMAT v roce 2018 získávají 10% slevu z vložného. Zálohová faktura za vložné bude zaslána přihlášeným účastníkům. Daňový doklad bude zaslán v zákonné lhůtě. Faktury budou zasílány výhradně v elektronické podobě na e-mail kontaktní osoby uvedený v přihlášce. V průběhu semináře obdrží účastníci občerstvení..

Storno:
V případě potřeby lze za přihlášeného účastníka vyslat náhradníka (jeho jméno oznamte na e-mail geomatgeomat.cz). Při neúčasti na semináři se vložné nevrací!

Sborník:
Sborník není vydáván. Při semináři obdrží účastníci souhrn informací z přednášek..
    
Přihlášky:
a) online (webový formulář)
b) písemně (přihláška ke stažení)

Kontaktní spojení:
Pro dotazy využijte e-mail geomatgeomat.cz nebo telefon 548 218 048.


  

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci