rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opěrná zeď z velkoplošných panelů na přeložce silnice I/7 Chomutov - Křimov

Opěrná zeď o délce 303,4 m a maximální výšce 15,0 m převádí SO 101 silnici kategorie S11,5/70 přes malé údolíčko. Opěrná zeď (SO 252) navazuje na objekt 206 ve směru na Horu Sv. Šebestiána a je realizována jako součást přeložky silnice I/7 Chomutov - Křimov. Trvalá plošně založená opěrná zeď z vyztužené zeminy je sestavená z čelních železobetonových prefabrikátů kotvených geomřížemi Tensar RE. Základová spára je navržena v horninách třídy R6-R5, tj. na povrchu zvětralinového pláště (orto) pararul.

Nejdřív byly navrženy základní druhy typ S, T a M tl. 18 cm. Z těchto byly dále odvozeny další typy prefabrikátů lišící se od základních jak počtem zabudovaných zárodků geomříží tak i výškou (vlivem vedení hlavní trasy). Celkem bylo tedy navrženo 18 typů prefabrikátů. Prefabrikáty byly navrženy z betonu C30/37-3b (XF4) a výztuže 10 505 (R). Minimální krytí bylo navrženo v hodnotě 45 mm.

Pro vyztužení bloku zeminy byly použity jednoosé monolitické geomříže Tensar RE vyrobené z vysokohustotního polyetylénu. Šířka pásů geomříží byla 1,30 m. Tyto geomříže byly napojovány na stavbě na zárodky zabetonované do lícních prefabrikátů pomocí spojovacích tyčí Tensar Bodkin. 

Konstrukce zdi byla s ohledem na systém skladby prefabrikátu prováděna postupně po jednotlivých řadách od nejnižšího místa zdi. S ohledem na návaznost s SO 206, výrobní tolerance a dosažitelnou stavební přesnost, se průběžně kontrolovala geometrie zdi. Za účelem vytvoření rovného a pevného podkladu pro ukládání prefabrikátů byl v základové spáře navržen základ z prostého betonu C16/20-2a (XF1).

Zeď byla navržena na 120 let, na zasypání materiálem o velikosti zrn do 75 mm s pokrytím 65% šířky panelů. Zásyp    za rubem opěrné zdi mezi jednotlivými vrstvami geomříží byl prováděn z místního materiálu (předrcená pararula).   Zásyp byl prováděn po vrstvách max. tloušťky 0,4 m. Do vzdálenosti menší než dva metry bylo nutné pro hutnění použít pouze lehké hutnící zařízení - pěchy, vibrační desky do hmotnosti 1,0 t nebo vedené válce do hmotnosti 1,5 t.

Zeď byla zakončena monolitickou římsou z betonu, na které je podél okraje dopravního prostoru osazeno mostní ocelové svodidlo.

Poloha stavby

Dodali jsme

Zaškolení stavby, statický výpočet, opěrný systém Armovia (geomříže a panely)

Realizace

2006

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci