rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geomříže

Geomříže jsou geosyntetický výrobek, který má rovinnou otevřenou strukturu tvořenou systémem vzájemně na sebe kolmých podélných a příčných žeber. Ta mohou být v průsečíku spojena kontinuálně, svařením, lepením anebo provázáním. Otvory geomříží jsou obvykle o velikosti 10 – 100 mm a umožňují tak částicím zeminy/horniny nebo jiným geotechnickým materiálům proniknout skrz otvor geomříže.

Typy geomříží

U geomříží, stajně jako u všech geosyntetik, je technologie použitá při jejich výrobě zásadní pro finální vlastnosti geomříže a do značné míry tím předurčuje vhodnost či nevhodnost jejich použití pro konkrétní aplikaci. Podle způsobu výroby rozlišujeme geomříže monolitické, extrudované, lepené a tkané.

Geomříže monolitické, extrudované, lepené a tkané

Geomříže monolitické

Tyto geomříže se vyrábějí z PP nebo HDPE fólií, do kterých se vyrazí otvory. Takto naděravěné fólie se zahřívají na bod měknutí použitého polymeru a následně napínaných tak, aby

vznikla oka požadovaného tvaru. Žebra těchto geomříží se mají obdélníkový průřez a jejich

spoje (uzly) jsou silnější než jednotlivá žebra.

Monolitické geomříže se vyznačují svou tuhostí, stálostí geometrie a pevností spoje. Díky tomu se aktivují okamžitě po zatížení při minimálních přetvořeních stavební konstrukce. Díky tomu jsou vhodné zejména pro použití v konstrukčních vrstvách komunikací.

Geomříže extrudované

Tento typ geomříží se vyrábí vytláčením (extruzí) horké směsi polymeru pomocí soustavy trysek. Jednotlivé proudy horkého polymeru se při vzájemném křížení v polotekutém stavu spojují a následně jsou ochlazovány obvykle ve vodní lázni. Podle vzdálenosti jednotlivých trysek vznikají různé velikosti

a tvary otvorů geomříže.

Extrudované geomříže mají tuhou strukturu, stálou geometrii a poměrně pevný spoj. Žebra těchto geomříží mají obvykle zaoblený průřez.

Geomříže lepené

Geomříže lepené, jak také plyne z názvu, slepováním polymerních pásků orientovaných ve dvou na sebe kolmých směrech. Volbou síly pásku a jejich rozmístěním vznikají geomříže s různou pevností a velikostí otvorů. Těmto geomřížím se také někdy říká geomříže pojenénebo geomříže svařované.
Vzájemné spojování pásků (lepení) se provádí tepelně, mechanicky nebo za pomoci lepidla.

Lepené geomříže jsou ohebné a mohou dosahovat vysokých pevností. Problémem u těchto geomříží je pevnost jejich spoje, který je neposuvný, ale snadno se vlivem působení vnějších sil rozlepuje a omezuje tak jejich použitelnost.

Geomříže tkané

Tkané geomříže jsou vyráběny obdobně jako tkané geotextilie a díky shodné technologii výroby mají s tkanými geotextiliemi i mnoho společných vlastností.

Stejně jako lepené i tkané geomříže jsou velmi dobře ohebné a mají měkkou poddajnou strukturu. Spoje tkaných geomříží se účinkem

zatížení snadno posouvají a žebra neudrží svou geometrii.

Díky své poddajnosti vyžaduje tkaná geomříž pro svoji aktivaci po zatížení větší přetvoření stavební konstrukce než ostatní typy geomříží.

Struktura geomříží

Z hlediska struktury rozlišujeme geomříže podle jejich schopnosti přenášet zatížení v jejich rovině. Podle tohoto kriteria dělíme geomříže na jednoosé, dvouosé a trojosé.

Geomříže jednoosé, dvouosé a trojosé

Geomříže jednoosé

Jedná se o výrobky, u nichž výrazně převládá pevnost v jednom směru žeber geomříže, zatímco druhý směr vykazuje pevnost výrazně nižší. Směr s převládající pevností se také někdy označuje jako směr nosný, opačný směr jako konstrukční.

Jednoosé geomříže jsou používány ve stavebních konstrukcích tam, kde lze očekávat jejich zatížení pouze v rovině geomříže v jednom směru. Typicky se jedná o opěrné zdi, strmé svahy, sanace sesuvů nebo konsolidační vyztužení pod násypy.

Geomříže dvouosé

U těchto výrobků se pevnost v podélném i příčném směru geomříže se výrazně neliší a výrobek odolává v obou směrech uložení žeber obdobnému zatížení.

Dvouosé geomříže jsou používány tam, kde nelze

přesně určit směr působícího zatížení nebo se může vlivem okolností měnit.

Použití těchto výrobků je tedy vhodné u konstrukcí komunikací, parkovišť nebo jiných zpevněných ploch. Dobře se tyto výrobky uplatňují při vytváření různých pracovních ploch.

Geomříže trojosé

U trojosých geomříží je pevnost ve všech směrech srovnatelná zejména díky tomu, že trojúhelníkové otvory jsou seskupeny do hexagonálního uspořádání. Toto uspořádání zajišťuje prakticky kruhovou dostribuci napětí.

Trojosé geomříže jsou určeny zejména pro mechanickou stabilizaci konstrukčních vrstev silnic, železnic a jiných dopravních ploch. Vynikají mimořádnou schopností zazubení za minimálních přetvoření konstrukce.

Geomříže dle typu a struktury

Výrobek    TypStrukturaObrázek
Tensar REmonolitickájednoosáTensar RE - jednoosá monolitická geomříž
Tensar SSmonolitickádvouosáTensar SS - dvouosá monolitická geomříž
Tensar TriAxmonolitickátrojosáTensar TriAx - trojosá monolitická geomříž
Miragrid GXtkanájednoosá, dvouosáMiragrid - měkká geomříž

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci