rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Separace zemin

Separací zemin je obecně myšleno oddělení dvou vrstev zemin rozdílných vlastností. Jedná se o nejčastější funkci, pro kterou jsou geosyntetické materiály používány. Standardně se oddělení zemin používají tkané či netkané geotextílie, ale při požadavku na výrobek zajišťující více funkcí v konstrukci lze zeminy oddělit např. i některými geomřížemi nebo fóliemi.

výhody separace zemin

  • delší životnost konstrukce (oddělené vrstvy déle plní svoji funkci - např. odvedení vody u drenáží)
  • jednoduché a levné řešení

Geotextílie pro separaci zemin

Se separací zemin se běžně setkáváme i při jednoduchých aplikacích v běžném životě, například při oddělení písku od zeminy v pískovištích. Základní princip je vždy stejný, nepřejeme si promísení jedné vrstvy s vrstvou druhou. Promísením by došlo ke znehodnocení vrstvy, od které očekáváme určitou funkci.

Geotextilie pro separaci

Z hlediska separačních (popř. filtračních) vlastností se používají především výrobky vyráběné technologií tkaní (tkané geotextilie) nebo vpichování (netkané geotextilie).

Základní výrobní surovina, technologie výroby a vlastní výrobní proces dávají geotextiliím celou řadu individuálních vlastností, které jsou různě významné pro základní funkce, které geotextilie v konstrukcích plní.

Z tohoto důvodu je nezbytné důkladně definovat všechny okrajové podmínky a požadavky, které musí být v konstrukci dodrženy tak, aby daný typ geotextilie plnil svoji funkci po celou deklarovanou životnost konstrukce a nebyla tím ovlivněna její spolehlivost a bezpečnost.

Vliv vlastností geotextilií pro separaci zemin

Geotextílie se standardně vyrábí z polypropylenu či polyesteru. O vhodnosti použití rozhoduje agresivita prostředí, kam je vkládána. Pokud geotextílii pokládáme do prostředí s vyšším pH, např. na vápennou stabilizaci, je nutné volit geotextílii z polypropylenu, která není náchylná na hydrolýzu.

Mezi základní mechanické vlastnosti geotextilií patří pevnost v tahu, protažení při maximálním zatížení (tažnost) a odolnost proti protržení (zkouška CBR). Zde je směrodatná především odolnost proti protržení, která nám předurčuje typ zásypového materiálu, kterým je možné na geotextílii zasypat, aby nedošlo k jejímu poškození resp. k narušení její separační funkce. Základní hydraulickou vlastností geotextilií je propustnost vody kolmo k rovině výrobku, kdy geotextilie musí být schopna umožnit bezpečný průchod vody zeminovým souvrstvím.

Vlastnosti tkané a netkané geomříže

Tkané geotextilie obecně dosahují při stejné plošné hmotnosti lepších technických vlastností než geotextilie netkané. Např. při požadavku na dosažení potřebné odolnosti proti protržení je pak nutné u netkaných geotextilií navrhnout tlustější geotextilii, což v konečném důsledku ovlivňuje cenu konstrukce. Jen u propustnosti platí, že pro nižší plošnou hmotnost dosahují netkané geotextilie výrazně vyšších propustností kolmo k rovině geosyntetika než geotextilie tkané.

S narůstající plošnou hmotností netkaných geotextilií a s ní související narůstající tloušťka způsobuje zpravidla snížení schopnosti propouštět vodu, až se od určité hodnoty plošné hmotnosti stávají propustnější geotextilie tkané. Současně je vždy nutné zvážit náchylnost geotextilií ke kolmataci, jenž je u netkaných geotextilií výrazně vyšší než u výrobků tkaných.

Příklady separačních geotextilií

Tkaná geotextilieTkaná geotextilie
Netkaná geotextilie
z polyprolylenu
Netkaná geotextilie z polypropylenu
Netkaná geotextilie
z recykovaného polyesteru
Netkaná geotextilie z polyesteruUKÁZKY SEPARACE ZEMIN

Obrázek separace při zakládání bytových domů
Separace při zakládání bytových domů
Obrázek separace při stabilizaci komunikace v Ledči nad Sázavo
Separace při stabilizaci komunikace v Ledči nad Sázavou
Obrázek separace pod místní komunikací v Letovicích
Separace pod místní komunikací v Letovicích

Potřebujete poradit?

  • Zpracujeme koncepční řešení a studie
  • Provádíme statické a stabilitní výpočty
  • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
  • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci