rychlý kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Trvalá ochrana svahu a břehu toku

Přirozená vegetace může zajistit dobrou ochranu zemních svahů a břehů vodních toků proti erozi. Ta ale není často dostačující na strmých svazích (včetně svahů s vyztuženou zeminou, zemními kotvami nebo kotevními hřeby) nebo v místech dočasně zaplavených vodou, vystavených účinkům vln nebo přerušovanému, rychle se pohybujícímu proudu (říční břehy, pobřeží, příkopy, protipovodňové hráze a přepadové přehradní hráze).

Hlavním zdrojem plošné a výmolné eroze u zemních svahů všech sklonů jsou především poruchy způsobené stékající vodou při přívalových deštích. Jestliže množství srážek převýší infiltrační schopnost půdy, dochází ke vzniku erozních rýh a odplavení zeminy. U vodních toků dochází k proudové erozi, ke které dochází na dně toku nebo jeho březích.


Vhodným řešením výše popsaných problémů je – mimo jiných protierozních opatření (zatravňovací tvárnice, obklad kameny či stříkaný beton) – použití protierozních georohoží, sítí, geobuněk a nebo přímo konstrukčního zpevnění svahu výstavbou gabionů, popř. vyztužených strmých svahů.

Trvalá povrchová protierozní ochrana přináší:

 • ochranu proti erozivním účinkům vody na strmých svazích (zpevnění povrchu svahu)
 • snížení splachů do stavebních jam, drenážních a kanalizačních systémů – snižuje náklady na jejich údržbu
 • pomoc vegetaci v počátečním stádiu růstu (zapuštění kořenů)

Přehled typů trvalé protierozní ochrany

Georohože jsou matracím podobné výrobky s trojrozměrnou strukturou. Obvykle se pokládají na upravený svah, ukotví a přesypou zeminou. Pro použití na exponovaných svazích mohou být doplněny výztužnou mřížkou.

Protierozní sítě se nejčastěji vyrábí z kokosu nebo juty. Slouží pouze pro dočasnou protierozní ochranu, kdy se pokládají a kotví na povrchu bez přesypání zeminou.

Geobuňky podobné včelímu plástu, se pokládají na upravený strmý svah a zasypou zeminou nebo kamenivem.

Nejnáročnější na provádění jsou gabiony a konstrukční zpevnění svahu.

Trvalá georohož Georohož Trinter
Prostorové geobuňky
Prostorové geobuňky
Gabiony Gabiony

Faktory pro volbu protierozní ochrany

Rozhodujícími faktory pro výběr vhodného typu trvalé protierozní ochrany jsou:

 • intenzita namáhání (četnost srážek, rychlost proudění)
 • sklon a délka svahu (čím je strmější a delší, tím jsou erozní rýhy větší a četnější)
 • typ zeminy a její vlastnosti (hlinité jsou odolnější než písčité)
 • geologický podklad (např. štěrkopísky jsou odolnější než spraše a jíly)
 • typ rostlinného pokryvu

Protierozních georohože, sítě a geobuňky řeší pouze povrchové zpevnění svahu. Proto nezvyšuje celkovou stabilitu svahu, která musí být – např. u sesuvů svahů – vždy posouzena samostatně (bez ohledu na typ protierozní ochrany).

UKÁZKY ŘEŠENÍ TRVALÉ PROTIEROZNÍ OCHRANY

Obrázek trvalé protierozní ochrany břehů potoka
Trvalá protierozní ochrana břehů potoka
Obrázek opravy vymletých břehů potoka po povodních
Oprava vymletých břehů potoka po povodních
Obrázek ochrany břehů nádrže geobuňkami
Ochrana břehů nádrže geobuňkami

Potřebujete poradit?

 • Zpracujeme koncepční řešení a studie
 • Provádíme statické a stabilitní výpočty
 • Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
 • Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky

Nebojte se zeptat

Zdarma

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultace v terénu

Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.

Chci poptat konzultaci